NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Tadeusz Chojnicki

Motto:
„To właśnie tu mi smakuje
Kromka polskiego chleba
Tobie śpiewam ziemio moja
Która pamiętasz blizny
Tobie śpiewam piastowska
Serdeczna cząstko ojczyzny…”
(Jadwiga Jałowiec)

Bibliotekarz, regionalista, publicysta i społecznik

Piękną kartą w historii miasta Lipna i Ziemi Dobrzyńskiej zapisał się Tadeusz Chojnicki. Należy do osób, które uczestnicząc w pracach różnych organizacji, służy swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem. Cieszy się dużym autorytetem i doskonałą opinią w środowisku lipnowskim. To człowiek skromny, bardzo życzliwy, wyrozumiały, pomaga ludziom a zwłaszcza młodzieży studiującej w miarę swoich możliwości. Zawsze też interesowało go życie i sprawy codzienne ludzi związanych z kulturą. Uczestniczył w wielu poczynaniach na polu kultury i życia społecznego miasta. Należy do tych postaci, które na trwałe wpisały się w dzieje Lipna. To wzór człowieka sumiennego, pracowitego i szlachetnego.

Urodził się 23 sierpnia 1938 r. w Maliszewie k. Lipna. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jest synem Henryka i Jadwigi z Kędzierskich. Ojciec z zawodu kołodziej, żołnierz AK ps. Sęp, działacz społeczny. W kwietniu 1940 r. Tadeusz wraz z rodzicami i bratem Józefem został wysiedlony do Jastrzębia,
gm. Lipno, tam spędził dzieciństwo i młodość.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (1951r.) kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Lipnie, w którym w 1955 r. zdał maturę. W tymże roku podjął pracę instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lipnie. W 1971 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powierzyło mu stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 1992 r. został zastępcą dyrektora Miejskiego Centrum Kultury powstałego z połączenia Rejonowej Biblioteki i Lipnowskiego Domu Kultury.
Stanowisko to sprawował aż do przejścia na emeryturę w 1998r. Podczas pracy zawodowej systematycznie podnosił swe zawodowe kwalifikacje. W 1955r. ukończył kurs bibliotekarski I stopnia w Jarocinie, a trzy lata później dwuletnie Zaoczne Studium Bibliotekarskie w Bydgoszczy. Po napisaniu pracy dyplomowej nt. „Współudział bibliotek publicznych w rozwoju rolnictwa” ukończył 1982r. kwalifikacyjny kurs bibliotekarski III stopnia w Jarocinie. Pracy zawodowej Tadeusza Chojnickiego towarzyszyła aktywna działalność społeczna. W latach 1957-1975 był członkiem Prezydium Powiatowego Zarządu ZMW i Prezydium Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS, współuczestniczył w tworzeniu kół ZMW i LZS na terenie powiatu lipnowskiego.

W latach 1982-1992 był prezesem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rywal” w Lipnie. W latach siedemdziesiątych pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Narodowej i  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lipnie, w latach osiemdziesiątych zaś członka Wojewódzkiej Rady Nadzorczej WZGS we Włocławku.
W tychże latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włocławku, wówczas też kilkakrotnie reprezentował województwo włocławskie na Zjazdach Krajowych SBP.
Był inicjatorem i organizatorem życia kulturalno-oświatowego w powiecie lipnowskim. Dzięki jego pomysłowi, inicjatywie i zaangażowaniu powstał w Jastrzębiu 9 XII 1962r. Klub-Kawiarnia (zmieniony później na Klub „Rolnika) – jako pierwsza tego rodzaju placówka w województwie bydgoskim. Klub stał się prawdziwym ośrodkiem kulturalnym i towarzyskim dla lokalnej społeczności i społeczności okolicznych wsi. W konkursie na najlepszy klub-kawiarnię w województwie bydgoskim właśnie tenże Klub (1964 r.) zajął I miejsce, (1966r.) zaś został uhonorowany Medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Podczas pracy zawodowej (1955-1998) Tadeusz Chojnicki przyczynił się wybitnie do rozwoju sieci bibliotek na terenie powiatu lipnowskiego. Był organizatorem wielu ciekawych imprez czytelniczych, a w tym m.in.: spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, różnorodnych wystaw itp. W największej i najpopularniejszej imprezie czytelniczej w środowisku wiejskim, jaką był konkurs „Złoty Kłos dla Twórcy, Srebrne dla Czytelników” w 1963 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zajęła II miejsce w kraju, a w roku 1964 I miejsce. Tadeusz Chojnicki otrzymał wówczas Nagrodę „Srebrnego Kłosa”.
W 1989 r. zorganizował przy bibliotece rejonowej „Lipnowską Grupę Literacką” która przez cały czas spełnia ważną rolę działalności kulturalnej Ziemi Dobrzyńskiej. Przy jego bezpośrednim zaangażowaniu ukazuje się od 1989r.

Pismo Społeczno-Kulturalne Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej „Gazeta Lipnowska”.  Nieprzerwanie od jej reaktywowania aż do chwili obecnej sprawuje odpowiedzialną i wielce absorbującą funkcję sekretarza redakcji.
Prowadzi także działalność w organizacjach o charakterze kulturalno-naukowym. Od 1959r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, w którym od 1979r. pełni funkcję wiceprezesa. Jest też członkiem Oddziału WTN w Rypinie. 1994 r. był w składzie Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Zaznaczył swój udział w pracach Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości w Lipnie (1992r.) oraz w Komitecie Fundacji Tablicy Upamiętniającej Zygmunta Uzarowicza, burmistrza Lipna w latach 1924-1939 (2001r.). W obu Komitetach pełnił funkcję sekretarza. Z jego też inicjatywy Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu w 2004r. otrzymała imię Kazimierza Różyckiego, ziemianina, działacza niepodległościowego, oświatowego i gospodarczego Ziemi Dobrzyńskiej.

Od 2004r. pełni funkcję przewodniczącego kapituły przyznającej tytuły „ZASŁUŻENI DLA MIASTA LIPNA” Jest autorem następujących opracowań ogłoszonych drukiem: „Stanisław Głowacki – rzeźbiarz, malarz” (1991), „Lipno, Biblioteki Publiczne, Kalendarium” (1996), „Lipno, Informator” (1992, 1993) „Niepospolici ludzie Lipna i okolic” (1995) „80 lat Lipnowskiego Klubu Sportowego „Mień” (2002) i „Kochałem sport i życie – ale życia nie zmarnowałem – Wiesław Witecki 1923-2009” (2010).

Jego artykuły i informacje zamieszczone w „Gazecie Lipnowskiej” dokumentują prace kulturalnooświatową, ludzi zasłużonych dla regionu oraz ważniejsze wydarzenia historyczne, społeczne, gospodarcze. Z tematyką tą często wychodzi na łamy „Gazety Kujawskiej”, „Nowości”, „Ziemi Dobrzyńskiej”, „Wieści z Ziemi Dobrzyńskiej”, „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. Opracował obszerną Kronikę OSP w Karnkowie za lata 1924-1974, dokumentując 50-letnią działalność tej zasłużonej jednostki pożarniczej. Opracował i prowadzi Kronikę TMZD za lata 2003 -2011, a także Kronikę Ludowego Zespołu
Sportowego w Jastrzębiu za lata 1947-2011.
Dzięki jego wsparciu było możliwe wydanie w latach 1989-2000 kilku publikacji o regionie oraz tomików petów „Lipnowskiej Grupy Literackiej”.

Tadeusz Chojnicki był Mistrzem Wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej (1961r.) i Spółdzielczości Wiejskiej (1996r.).

Za wzorową pracą zawodową i aktywną owocną działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, dyplomami i nagrodami. Posiada m.in.:
• Złoty Krzyż Zasługi (1984)
• Brązowy Krzyż Zasługi (1973)
• Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Włocławskiego (1987)
• Złota Honorowa Odznaka ZMW (1965)
• Złota Honorowa Odznaka LZS (1968)
• Medal 25lecia Ludowych Zespołów Sportowych (1971)
• Zasłużony działacz społeczny ZSMW woj. Bydgoskiego (1973)
• Zasłużony działacz spółdzielczości (1973)
• Medal XXX-lecia PRL (1974)
• Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1974)
• Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1984)
• Medal okolicznościowy z okazji „70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich” (1993)

Rada Miejska w Lipnie nadała mu tytuł i medal „Zasłużony dla Miasta Lipna” – (uchwała RM VI/57/99 z dnia 09 kwietnia 1999r.). Jest także laureatem X Edycji Nagrody im. Adama Kochańskiego nadany od 04 stycznia 2005 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą za całokształt osiągnięć na rzecz Miasta i Gminy Dobrzyń oraz Ziemi Dobrzyńskiej.
Od 1982r. jest mieszkańcem Lipna. Żona Bożena jest pielęgniarką, ma córkę Magdalenę, zięcia Zbigniewa Gromadę, jest dumnym i troskliwym dziadkiem trzech dorodnych wnuków: Michała, Patryka i Kamila. Ale Tadeusz Chojnicki to jednak w pierwszym rzędzie życzliwy ludziom i otoczeniu człowiek, cieszący się mirem u swych lipnowskich, jastrzębskich, sąsiadów, ich dzieci, a i wnuków już w bliskiej sercu Ziemi  Dobrzyńskiej.

Adam Wróbel

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc