NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 13 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą Małgorzata, Ernest, Henryk

Najmłodsi wracają do szkół i przedszkoli


25 maja 2020 r. 08:59
Najmłodsi wracają do szkół i przedszkoli

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach nie odbywają się zajęcia stacjonarne. Przedszkola, które zostały w analogiczny sposób zamknięte w marcu od 6 maja mogą być otwarte – zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Pawła Banasika utrzymało zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej przez przedszkola miejskie do 25 maja.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli i szkół. Od dzisiaj do lipnowskich placówek mogą wrócić uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki. Nie będą oni uczestniczyć jednak w lekcjach w pełnym wymiarze. Przygotowano dla nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej będą prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni - wskazani przez dyrektora szkoły - nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

Wszystkie placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna zostały wyposażone w dodatkowe środki ochrony: środki higieniczne i dezynfekujące, termometry bezdotykowe i przyłbice ochronne.

W wyniku rozmów telefonicznych rodziców/opiekunów z wychowawcami (przedszkola) i informacji przesłanych na dziennik elektroniczny (szkoły podstawowe) liczba dzieci, którzy zadeklarowali uczęszczanie do placówek (część osób zadeklarowało uczestnictwo dzieci od 1 czerwca br.) wynosi następująco:

  • Przedszkole Miejskie nr 3 - 9 dzieci (7 uczęszcza od dzisiaj),
  • Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 – 37 dzieci (22 uczęszcza od dzisiaj),
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – 9 dzieci oraz 14 dzieci z zajęciami rewalidacyjnymi,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 dzieci (6 uczęszcza od dzisiaj) oraz 4 dzieci z zajęciami rewalidacyjnymi,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 – 2 dzieci oraz 2 dzieci z zajęciami rewalidacyjnymi.

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja uczniom realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia się także konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Od dzisiaj prowadzone są konsultacje dla ósmoklasistów natomiast od 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla klas 4-7.

Według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej jednak niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (uczniów i nauczycieli). Odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń - 1 ławka szkolna). Sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Uwaga! Do szkół i przedszkoli mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.   Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Foto: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie

Źródło: wytyczne i rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i edukacji wczesnoszkolnej.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_-_28_czerwca_2020,337.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://